قطره خوراکی کولیف Colife Oral Suspension

شرکت سازنده: بنیان سلامت کسری گروه: سلامت گوارش
200,000 ریال

موارد مصرف:

- از بین بردن نفخ و گازهای احتباس یافته در مجرای گوارش

- برطرف نمودن دردهای شکمی و کولیک نوزادی 

نحوه مصرف:

نوزادان کمتر از 6 ماه :

روزانه 4 مرتبه، 12 قطره

12-6 ماه

روزانه 4 مرتبه 19 قطره

بیشتر از 1 سال :

روزانه 4 مرتبه، 25 قطره